Az alábbiakban néhány jogszabály, szabvány és egyéb dokumentum kerül felsorolásra, amelyek hasznosak lehetnek a bölcsőde mintatervek adaptációja, az építési engedélyezési eljárás és kivitelezés során. Az alábbi lista tájékoztató jellegű, nem tekintendő teljeskörűnek:

Jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
 • 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2016. évi LXXIV. törvény – a településkép védelméről
 • 2016. évi CL. törvény – az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) – az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről)
 • 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet – az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet – a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet – az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 • Helyi Építési Szabályzatok
 • Településképi rendeletek

Szabványok

 • MSZ 24203-7:2022 – Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék

Egyéb szabályzatok, segédletek, útmutatók

 • A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja
 • Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara különböző szabályzatai  (kiemelten: Magyar Építész Kamara – A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei (hatályos: 2017. május 26-tól)
 • Magyar Mérnöki Kamara – Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei (hatályos: 2017. május 09-től)
 • Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK)