Jogszabályok

  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

  • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

  • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

  • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

Szabványok

  • MSZ 24203-7:2023 – Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék

Egyéb szabályzatok, segédletek, útmutatók

  • Helyi Építési Szabályzatok

  • Településképi előírások

  • A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja